Board Tivi SAMSUNG 43H4500 ,51H4500 – bo tivi SAMSUNG 43H4500 ,51H4500

Board Tivi SAMSUNG 43H4500 ,51H4500 – bo tivi SAMSUNG 43H4500 ,51H4500

Board Tivi SAMSUNG 43H4500 ,51H4500  gồm 4 board thường gặp sau -bo tivi SAMSUNG 43H4500 ,51H4500 gồm 4 board thường gặp sau: 

1 Bo cao áp 43H4500 ,51H4500- bo Y 43H4500 ,51H4500

bo Y 43H4500 , bo cao áp 43H4500
bo Y 43H4500 , bo cao áp 43H4500
43HH YBM
43HH YBM

2. Bo cao áp 43H4500 ,51H4500- bo X 43H4500 ,51H4500

Bo X 43H4500
Bo X 43H4500

3- Bo xử lý 43H4500 ,51H4500- bo tín hiệu 43H4500 ,51H4500

4 – Bo Nguồn 43H4500 ,51H4500 – Bo power 43H4500 ,51H4500

bo nguồn 43H4500
bo nguồn 43H4500

5- Board logic  43H4500 ,51H4500-bo logic  43H4500 ,51H4500

bo logic 43H4500
bo logic 43H4500